خواص دانه قهوه

دانه قهوه

دانه قهوه از ﻧﻈﺮطﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ

ﻣﺤﺮك اﺳﺖ و ھﻀﻢ را آﺳﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺗﺐ ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺐ ھﺎي ﻧﻮﺑﻪ اي را ﺑﺮطﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺑﻪ ﺑﺪن ﻧﯿﺮوي ﻛﺎذب ﻣﻲ دھﺪ

ﺳﺮدرد را ﺑﺮطﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎي ناشی از ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ زﻳﺎد را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺑﺮاي برطرف ﻛﺮدن ﻳﺮﻗﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ادرار آور اﺳﺖ

در درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻐﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

دردھﺎي ﻋﺼﺒﻲ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

در درﻣﺎن ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ

ﮔﺮد آن ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ھﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺖ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ورزﺷﻜﺎران رازﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺑﺮوﻧﺸها را ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري آﺳﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﺑﺮطﺮف ﻛﺮدن ﺗﺐ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

از ﻛﺮم ﺧﻮردﮔﻲ دﻧﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ ﻛﻨد

 

مضرات دانه قهوه:

خوردن دانه قهوه فقط به اندازه دارو برای رفع بیماری مناسب است بنابرین از خوردن

زیادی آن پرهیز کنید چون خوردن زیادی دانه قهوه باعث میشود فشار خون بالا رود

کلسترول خون را افزایش می دهد،باعث امراض قلبی می شود،ایجاد سردرد میکند

ایجاد بیخوابی میکند ،رعشه می آورد ،باعث تضعیف قوای جنسی میشود

زنان باردار به هیچ وجه نباید دانه قهوه مصرف کنند.

بدون دیدگاه برای پست " خواص دانه قهوه "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید