• 09374382192
  • 0

    هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خواص دارویی گردو

خواص گردو

از نظرطﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ

مقوی اعضاء رئیسه بدن خصوصا مغز

تقویت کننده بدن

پایین آورنده کلسترول خون

ضد سرطان

ﺧﻮن ﺳﺎز و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺖ

درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرﻳهای رﻳﻮي اﺳﺖ

ﻣﺴﻜﻦ دل ﭘﯿﭽﻪ اﺳﺖ

اﮔﺮ از ﮔﺮدو با عسل  ﻣﺮﺑﺎ درﺳﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﻻﻏﺮ وﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﻣﺮﺑﺎي ﮔﺮدو ﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮده و آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺧﻮردن ﮔﺮدو از ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﯿﻪ و ﺳﻨﮓ ﻛﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﮔﺮدو و ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮود ﻗﺎﺑﺾ اﺳﺖ

ﺧﻮردن ﮔﺮدو ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

اﮔﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎز ﮔﺮدو را ﺑﻪ دﻧﺪان و ﻟﺜﻪ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﻟﺜﻪ و دﻧﺪان را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

دم ﻛﺮده ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﺮاي درﻣﺎن ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

50 ﮔﺮم ﺑﺮگ ﮔﺮدو را در یک ﻟﯿﺘﺮ آﺑﺠﻮش رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻤﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻘﯿﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ اﻳﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي زﺧﻢ ھﺎ و اﻟﺘﯿﺎم آنها ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

دم ﻛﺮده ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﺮﺷﺤﺎت زﻧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدو درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮ درد ، ﺳﺮﻣﺎزدﮔﻲ و ﺑﯿﻤﺎرﻳهاي ﭘﻮﺳﺘﻲ اﺳﺖ

ﺷﯿﺮه ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﯿﻮه را اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر روي زﮔﯿﻞ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ آﻧﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ و ﺗﺎزه ﻣﯿﻮه ﮔﺮدو را اﮔﺮ ﺑﺎ آب ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﻣﻮھﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آن رﻧﮓ ﻛﻨﯿﺪ رﻧﮓ ﻗهوه اي ﺑﻪآن میدهد

ﺑﺮگ ﺗﺎزه درﺧﺖ ﮔﺮدو ﺣﺸﺮات ﻣﻮذي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺪ و ﺳﺎس را از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد

اﮔﺮ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ روزي ﻳﻚ ﻋﺪد ﮔﺮدو ﺑﺨﻮرد ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻜﻤﺶ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد

ﭼﻮن ﮔﺮدو داراي ﻣﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺬب آھﻦ در ﺑﺪن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

 

ﻣﻀﺮات

ﮔﺮدو ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي زﻳﺎد ﻏﺬاي ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺧﻮردن آن اﺻﺮاف ﻛﺮد زﻳﺮا زﻳﺎده روي آن ﺑﺎﻋﺚ ورم ﻟﻮزه و زﺧﻢ دھﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﺮدو ﺑﺮاي ﮔﺮم زﻣﺎج ھﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑهتر اﺳﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ

از ﺧﻮردن ﮔﺮدو دهانﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ و ﻳﺎ اﻧﺎر ﺗﺮش و ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺳﻜﻨﺠﺒﯿﻦ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮرند.

ﮔﺮدو ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ و در اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﻛهنه ﻣﻲ ﺷﻮد ور ﻧﮓ آن زرد ﻳﺎ ﻗهو ه اي و طﻌﻤﺶ ﺗﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎعث ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد

درباره نویسنده

سوغات کرمان :