• 09374382192
  • 0

    هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خواص دارویی کنجد

————————————————————————–

خواص دارویی کنجد

از ﻧﻈﺮ طﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﻛﻨﺠﺪ ﮔﺮم و ﺗﺮ اﺳﺖ .

یک غذای پر ارزش که خواص گوشت را دارد ولی ضرر آن را ندارد

ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺬي اﺳﺖ و در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرھﺎي ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸین ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود

قوت، جوانی ، تعادل زندگانی وصحت را به انسان میدهد

برای طول عمر مفید است

کمک میکند به تعویض سلولهای کهنه بدن

برای رفع کم خونی مفید میباشد

تقویت اعصاب

تقویت مغز و حافظه

ﺑﺮاي ﭼﺎق ﺷﺪن و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻗﻮﻟﻨﺞ ﻛﻨﺠﺪ را آﺳﯿﺎب ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﯿﺪ و ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻒ وزن ﻛﻨﺠﺪ ، ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام پوست گرفته را به آن اضافه کنید و هرروز بمقدار یک قاشق سوپخوری بخورید.

ﻛﻨﺠﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺻﺪا را از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد

ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻌﺪه و روده اﺳﺖ

ﺑﺮگ ﻛنجد را اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ﺳﯿﺎھﻲ ﻣﻮي ﺳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻛﻨﺠﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ دھﺪ

ﻛﻨﺠﺪ ﺿﺪ رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ اﺳﺖ

ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻛﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

دم ﻛﺮده ﺑﺮگ ﻛﻨﺠﺪ اﺳهال ﺧﻮﻧﻲ را ﺑﺮطﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ تنگی ﻧﻔﺲ و ﺳﺮﻓﻪ ﺧﺸﻚ و زﺧﻢ رﻳﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺳﻮز ش ادرار را رﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

از روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ ﺑﺠﺎي روﻏﻦ زﻳﺘﻮن در ﺳﺎﻻد اﺳﺘﻔﺎده میشود

مضرات کنجد

مضرات خاصی برایش ذکر نشده

درباره نویسنده

سوغات کرمان :