خواص هل سبز

هل سبز

ھﻞ از ﻧﻈﺮ طﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ

ھﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨنده ﻗﻠﺐ اﺳﺖ

ﺑﺎدﺷﻜﻦ ﺑﻮده و ﮔﺎز ﻣﻌﺪه و روده را ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺳﺎزد

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺪن اﺳﺖ

ادرار آرو اﺳﺖ

ﻗﺎﻋﺪه آور اﺳﺖ

ﻣﻘﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﻀﻢ اﺳﺖ

ﺑﺎﻋﺚ ھﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺷﻮد

زﺧﻢ ھﺎي دھﺎن را ﺑﺮطﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دم ﻛﺮده ھﻞ را در دھﺎن ﻣﻀﻤﻀﻪ ﻛﻨید

ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻛﻨﻨﺪه دھﺎن اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﯿﻦ ﮔﻮش درد ، ﮔﺮد ھﻞ را در ﮔﻮش ﺑﺮﻳﺰید

ﺑﺮاي ﺑﺮطﺮف ﻛﺮدن دل ﺑهم ﺧﻮردﮔﻲ و ﺗهوع ، از دم ﻛﺮده ھﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨید

اﺷﺘها آور اﺳﺖ

ﺗﺐ را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻲ آورد

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺳﺮﻣاﺨﻮردﮔﻲ اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﺗﺴﻜﯿﻦ درد رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺗﺮﺷﻲ ﻣﻌﺪه را ﺑﺮطﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺿﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﺳﺖ

ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎرﻳها ي ﭼﺸﻢ ﻣﻔﯿﺪ است

بدون دیدگاه برای پست " خواص هل سبز "

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

ابتدا وارد شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال کنید