• 09374382192
  • 0

    هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خواص نارگیل

خواص دارویی نارگیل

ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎرﮔﯿﻞ از ﻧﻈﺮ طﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ اﺳﺖ و ﺷﯿﺮ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻛﻤﻲ ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮب اﺳﺖ

ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭼﺮﺑﻲ زﻳﺎد و ﻣﻮدا ﻣﻐﺬي ﭼﺎق ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ

ﺣﺮارت داﺧﻠﻲ ﺑﺪن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دھﺪ

ﺑﺮاي ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻛﺮدن دھﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺿﻌﻒ ﻛﺒﺪ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﺑﺮاي ﺑﺮطﺮف ﻛﺮدن ﺑﻮاﺳﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ادرار را زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

درد ﻣﺜﺎﻧﻪ را رﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

زﺧﻢ ھﺎي ﺑﺪن را ﻣﺪاوا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻛﺮم ﻣﻌﺪه و روده ، ﻣﺨﺼﻮصا کرم ﻛﺪو را از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد

ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎﺿﻤﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺿﺪ ﺗﺐ و ادرار آور اﺳﺖ

رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺮاي ﻧﺎراﺣﺘﻲ ھﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺮﻗﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

دم ﻛﺮده رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳهال ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﻛﻠﯿﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﺎر ﮔﯿﻞ را ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺳﻨﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده و ﺑﻨﻮشید

ﺧﻮاص ﺷﯿﺮ ﻧﺎرگیل

ﺷﯿﺮ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ھﻢ ﻣﻠﯿﻦ و ھﻢ ﺿﺪ اﺳهال اﺳﺖ

ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺳهال ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﺑﺮطﺮف ﻛﺮدن آب آوردﮔﻲ ﺑﺪن از ﺷﯿﺮ ﻧﺎرﮔﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨید

ﺷﯿﺮ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺿﺪ ﺳﻢ اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﭘﺎﺋﯿﻦ آرودن ﺗﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟجه ﺑﯿﻤﺎرﻳهای ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺧﻮاص روﻏﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎرﮔیل

روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ

ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎرﻳهای ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود

ﺣﺎﻓﻈﻪ و ھﻮ ش را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

درد ﻣﺜﺎﻧﻪ را رﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ﻛﺮم ﻛﺪو و کرمهای دﻳﮕﺮ روده را دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

در درﻣﺎن ﻛﻤﺮ درد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻮاﺳﯿﺮ اﺳﺖ

ﻣﺤﺮك ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ

ﺧﻮردن آن ﺑﺮاي ﺳﺮدﻣﺰاﺟﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و اﺷﻜﺎلی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ

 

ﻣﻀﺮات

ﻧﺎرﮔﯿﻞ دﻳﺮ ھﻀﻢ اﺳﺖ و در ﺑﺪن ﺧﻠﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ بناﺑﺮاﻳﻦ ﺑهتر اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻜﺮ ﺧﻮرده ﺷﻮد

ﭼﻮن ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﮔﺮم اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﮔﺮم ﻣﺰاﺟﺎن اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﺎ میوه های ﺗﺮش ، ﻟﯿﻤﻮ و ﻳﺎ ھﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺨﻮرند.

درباره نویسنده

سوغات کرمان :