• 09374382192
  • 0

    هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

  • خانه
  • خواص قاووت گل گاوزبان

خواص قاووت گل گاوزبان

خواص قاووت گل گاوزبان

خواص قاووت گل گاوزبان

برخی از خواص قاووت گل گاوزبان

ﮔﺎوزﺑﺎن از ﻧﻈﺮ طﺐ ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان ﺳﺮد اﺳﺖ

1) آرام کننده اعصاب است.

2) عرق آور است.

3) ادرار آور است.

4)کلیه‌ها را تقویت می‌کند.

 6 ) ﺳﺮﻣاﺨﻮردﮔﻲ را ﺑﺮطﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

7 ) ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮﻓﻪ از دم ﻛﺮده ﮔﻞ ﮔﺎو زﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪﯿ

8 ) در درﻣﺎن ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ

9) ﺑﻲ اﺧﺘﯿﺎري دﻓﻊ ادرار را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

10 ) اﻟﺘهاب و ورم ﻛﻠﯿﻪ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

11 ) در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮﺧﻚ و ﻣﺨﻤﻠﻚ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﻣﻀﺮات :

ﮔﺎوزﺑﺎن ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﯿﺪ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻀﺮ میباشد.

برای خرید قاووت گل گاوزبان اینجا را کلیک کنید.

درباره نویسنده

سوغات کرمان :