• 09374382192
  • 0

    هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خواص دارویی فندق

خواص دارویی فندق

از تمام میوه های روغنی خاصیت غذایی بیشتری دارد و هضم آن آسانتر است

به دلیل نداشتن قند برای بیماران قندی مناسب است

ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺪن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دوره ﻧﻘﺎھﺖ اﺳﺖ

ﻣﻘﻮي روده ھﺎ و ﻣﻌﺪه اﺳﺖ

ﺳﻤﻮم را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺳﺎزد

ﻓﻨﺪق ﻓﺸﺎر ﺧﻮن را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد

ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﺋﯿﻜﻪ در ﺑﯿﻦ دو ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دارﻧﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن آن ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﻓﻨﺪق ﺑﺨﻮرند

روﻏﻦ ﻓﻨﺪق ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﺮﻓﻪ و درد ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

روﻏﻦ ﻓﻨﺪق ﺑﺮاي ﻛﺒﺪ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ

ﻓﻨﺪق ﺑﻮ داده با ﻣﺨﻠﻮط اﻧﯿﺴﻮن ﺑﺮاي ﺳﻮزش ﻣﺠﺮاي ادرار و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﯿﺮوي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

آنهایی که ﻛﺎرھﺎي ﻓﻜﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻨﺪق ﺑﺨﻮرﻧﺪ زﻳﺮا ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻓﺴﻔﺮ زﻳﺎد ﻣﻐﺰ را تقوﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

مضرات فندق

ﻓﻨﺪق اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺧﻮرده ﺷﻮد ﺑه هیچ وﺟﻪ ﻣﻀﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﻲ اﻓﺮاط در ﺧﻮردن آن اﻳﺠﺎد ﻧﻔﺦ و ﮔﺎز ﺷﻜﻢ ﻛﺮد ه و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي آنهاﺋﯿﻜﻪ ﺳﺮد ﻣﺰاج ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻨﺪق را ﺑﺎ آب و ﻋﺴﻞ ﺧﻮرده و ﮔﺮم

ﻣﺰاﺟﺎن ﺑﺎ ﺳﻜﻨﺠﺒﯿﻦ ﺑﺨﻮرند

درباره نویسنده

سوغات کرمان :