Posted on

قاووت شکل دار

خیلی از دوستان پرسیدند که قاووت شکل دار چیست ویا قاووت پرسی وهمچنین قاووت فشرده چیست و آیا با هم تفاوت دارند؟

باید بگویم  با قاووت قالبی هیچ فرقی ندارند فقط اسم های متفاوت این نوع قاووت هستند

نکته مهم:دوستان فقط توجه به کیفیت قاووت داشته باشند وگرنه اسامی هیچ فرقی در تولید آن ندارد

برای دیدن فروشگاه و عکسهای قاووت قالبی اینجا را کلیک کنید