Posted on

قاووت قالبی چیست

قاووت که در لهجه کرمانی به آن قوتو گفته میشود به شکل پودر است بنابر این بعضی ها ممکن است زمان خوردن ریخت و پاش کنند
برای جلوگیری از آن قاووت را با دستگاه به صورت فشرده کرده و مانند شیرینی میشود خوردن آن بسیار راحت تر و دلپذیر تر میشود
و جایگزین بسیار مناسبی برای شیرینی است چرا که قاووت خواص درمانی زیادی دارد وزمانیکه قالب زده میشود شکل زیبایی هم
به خود میگیرد که برای پذیرایی مناسبتر میشود.